کمیته داوری همایش

اسامی کمیته داوران به ترتیب حروف الفبا نخستین کنفرانس مدیریت انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط به شرح زیر می باشد:

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ دکتر الهام امینی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۲ مهندس حمیدرضا ایزدی استاد مدعو دانشگاه معماری پارس
دکتر بهنود برمایه ور عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
۳ دکتر شیما پورشاهید استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی
۴ مهندس علی پورمند استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی
۵ دکتر منصوره طاهباز عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
۶ دکتر زهرا برزگر عضو کمیسیون انرژی، مصالح استاندارد و محیط­زیست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان
۷ دکتر فرشید جنابی مشاور ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان
۸ دکتر جمال خداکرمی عضو هیات علمی دانشگاه ایلام
۹ مهندس فرشاد سرایی مدیر پروژه و استاد دانشگاه
۱۰ دکتر اشکان شادکام استاد مدعو دانشگاه British Columbia ونکوور کانادا
۱۱ دکتر علی شهابی نژاد مدیر داخلی دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک
۱۲ دکتر هانیه صنایعیان عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳ دکتر اسماعیل ضرغامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی تهران
۱۴ دکتر سعید فرمهین فراهانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۵ مهندس مهیار فرنیا عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان
۱۶ دکترهادی قدوسی فر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۱۷ دکتر زهرا قیابکلو عضو هیات علمی دانشگاه تهران
۱۸ مهندس محمد محمدی نژاد عضوکمیسیون انرژی، مصالح استاندارد و محیط­زیست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور
۱۹ دکتر حسین مدی عضو هیات علمی دانشگاه بین­المللی امام خمینی (ره)
۲۰ دکتر فاطمه السادات موسوی عضو کارگروه انرژی سازمان نظام مهندسی استان تهران
۲۱ دکتر مجتبی مهدوی نیا عضو هیات علمی دانشگاه هنر تهران
۲۲ دکتر طاهره نصر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
۲۳ دکتر نیلوفر نیک قدم عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۲۴ مهندس امیر نیک کار استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی
۲۵ دکتر رزا وکیلی­نژاد عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
۲۶ دکتر حمید یزدانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی