کمیته اجرایی

اسامی کمیته اجرایی اولین کنفرانس بین المللی انرژی در ساختمان و فناوری های مرتبط به قرار زیر می باشد:

 

 

دبیر اجرایی مهندس زهرا شیرمحمّدلو
دبیر نمایشگاهی مهندس علی ابراهیم زاده

مهندس امیر آزاد نیک کار

مهندس محمد حکیم آذری

مهندس افروز نبوی

مهندس سید مهدی کزازی

مهندس فواد اشرف پور

مهندس شیما پورشاهید

مهندس حسین طالبی

مهندس شیما اعظم فرزان

مهندس شهناز خزایی پول

مهندس محبوبه پوردوستار

دکتر مرتضی حدادی

مهندس کیوان سیدعمادی

مهندس پژهان سلطان تبار

مهندس حمیدرضا ایزدی

مهندس رضا اسکندری

مهندس مازیار سیاح نژاد

مهندس محمدرضا نبی فر

مهندس مرتضی اصغری

مهندس شقایق قاسمی

مهندس فاطمه سادات موسوی

مهندس گلنار بقایی پور

مهندس ملیکا شکوهمند

مهندس مزدک محبوب نژاد

مهندس فرشاد ملکانی

سعید ذبیحی