شورای سیاست گذاری کنفرانس

 

اسامی شورای سیاست گذاری

دکتر حیدر جهانبخش ( نظام مهندسی تهران)
دکتر حامد مظاهریان (وزارت راه و شهرسازی)
مهندس حبیب الله بیطرف (وزارت نفت)
دکتر سعید صادق زاده (وزارت نیرو)
دکتر حامد مانی فر (وزارت راه و شهرسازی)
دکتر سورنا ستاری (معاون فناوری و رئیس جمهور)
دکتر داوود منظور ( کمیته ملی انرژی)
مهندس فرج الله رجبی (نظام مهندسی کشور)
مهندس احمد خرم (نظام مهندسی تهران)
مهندس محمود مقدم (نظام مهندسی تهران)
دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی (دانشگاه علم وصنعت)